Πολιτική Ποιότητας

Η Πολιτική Ποιότητας της εταιρείας MEDICAL MPARKA παραμένει σταθερή και σ’ αυτήν βασίζεται η εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. Η MEDICAL MPARKA θεωρεί ότι η ορθή πολιτική ποιότητας είναι η βάση για την παροχή άμεσης και υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών.

Αντικειμενικός πρώτος στόχος της MEDICAL MPARKA είναι η διασφάλιση της ποιότητας των προσφερομένων προϊόντων και υπηρεσιών και κατ’ επέκταση η : Ικανοποίηση των πελατών από τα διατιθέμενα προϊόντα και υπηρεσίες

Συμφωνία με τα πρότυπα ασφαλείας και αξιοπιστίας
Μείωση του κόστους και η βελτίωση της συνολικής αποδοτικότητας της εταιρείας
Η άμεση ανταπόκριση στα παράπονα πελατών και η σταδιακή εξάλειψη τους.

Για την διασφάλιση των παραπάνω στόχων, η MEDICAL MPARKA έχει αναπτύξει και εγκαταστήσει ένα Σύστημα Ποιότητας, που είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με το ΦΕΚ 32Β/2004 Υπουργική απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ/1348 και το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015.