Πολιτική ποιότητας

quality-management-market (1)(1)
Η ορθή πολιτική ποιότητας αποτελεί τη βάση για την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

Η MEDICAL MPARKA εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που ακολουθεί τα Διεθνή Πρότυπα ISO 9001 και τους κανόνες ορθής διακίνησης και αποθήκευσης GDP, σύμφωνα με την απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004.

Πάγια επιδίωξη και προσανατολισμός της MEDICAL MPARKA είναι η ικανοποίηση των απαιτήσεων και προσδοκιών των πελατών της, διατηρώντας υψηλά επιπέδα ποιότητας στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει.  Παράλληλα, εργάζεται συνεχώς για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας κάθε επιμέρους διεργασίας που απαιτείται για την ολοκληρωμένη παροχή των υπηρεσιών της.

Η MEDICAL MPARKA επενδύει όλους τους απαιτούμενους πόρους για τη διατήρηση και τη βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, αξιολογώντας και εκπαιδεύοντας συνεχώς το προσωπικό της, βελτιώνοντας τις υποδομές της και αναπτύσσοντας τις υποστηρικτικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τη δραστηριότητά της.

Πιστοποιήσεις

csr final new logo

Η κοινωνική ευθύνη της εταιρίας συνίσταται:​