Φίλτρα αιμοκάθαρσης: Υψηλής και Χαμηλής Διαπερατότητας

Φίλτρα πολυαιθεροσουλφόνης μιας χρήσης,  για την χρόνια αιμοκάθαρση και αιμοδιαδιήθηση ενηλίκων ασθενών.

Φίλτρα αιμοκάθαρσης