Φίλτρα αιμοκάθαρσης: Υψηλής και Χαμηλής Διαπερατότητας

Τα φίλτρα αιμοκάθαρσης: Υψηλής (High Flux) και Χαμηλής (Low Flux) Διαπερατότητας είναι φίλτρα πολυαιθεροσουλφόνης μιας χρήσης,  για την χρόνια αιμοκάθαρση και αιμοδιαδιήθηση ενηλίκων ασθενών.

Φίλτρα αιμοκάθαρσης