Οικονομικές καταστάσεις

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018