Φίλτρα αιμοκάθαρσης υψηλής διαπερατότητας(high flux).