Φίλτρα αιμοκάθαρσης χαμηλής διαπερατότητας(low flux).