Προγεμισμένη σύριγγα κιτρικού νατρίου

Αντιπηκτική / αντιμικροβιακή προγεμισμένη σύριγγα με κιτρικό νάτριο για κλείδωμα καθετήρα. Συμβάλλει στην αποτροπή του σχηματισμού βιοφίλμ. Διατίθεται σε ασφαλείς και εύχρηστες σύριγγες των 5cc συγκέντρωσης 4%, 30% και 46,7%.